021 9330 021 9282

CONDIȚII GENERALE DE FURNIZARE A SERVICIILOR POȘTALE


CARGUS SRL (denumită în continuare “Furnizor” sau “CARGUS”), persoana juridică română, cu sediul în Măgurele, Șoseaua Atomiștilor nr.99-115, Corp C1, Jud. Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J23/344/2013, CUI RO3541906, tel: +4021/9330000, fax: +4021/1002015, cont bancar nr.RO61OTPV23000M175135RO01, deschis la OTP Bank și cont bancar nr.RO58RNCB0081104613950001, deschis la BCR, reprezentată prin D-nul Jaroslaw Sliwa – Director General, în calitate de Furnizor de Servicii Poștale, aduce la cunoștință următoarele “CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POȘTALE”, condiții care privesc următoarele aspecte:
1. Prin activitatea pe care o desfășoară, Furnizorul oferă Beneficiarilor săi servicii poștale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, incluse în sfera serviciului universal, precum și neincluse în sfera serviciului universal.
2. Condițiile în care Furnizorul prestează servicii poștale Beneficiarilor săi sunt următoarele:
– În urma comenzii efectuate telefonic sau prin întocmirea formularului de comandă (online, punctul de acces, etc), Furnizorul se va prezenta în intervalul orar indicat de către Beneficiar și la adresa indicată de către Beneficiar (Expeditor/Integrator) și va prelua de la acesta trimiterile poștale care urmează a fi livrate în conformitate cu serviciul ales de către Beneficiar (Expeditor/Integrator).
– Furnizorul va prelua trimiterile poștale în baza unor documente de transport (NT pretipărite, documente de transport generate de aplicațiile e-Commerce, și care vor putea fi folosite exclusiv în acest scop), documente care atestă faptul că acea trimitere poștală a fost preluată de către Furnizor.
– Expeditorul răspunde de datele pe care le furnizează Furnizorului în vederea completării documentului de transport.
– Furnizorul acceptă trimiterile poștale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzator bunului care face obiectul trimiterii poștale, cu un înveliș exterior opac care să nu permită vizualizarea conținutului, de exemplu, în cutii din carton, metal, lemn, plastic, etc.
– Trimiterile poștale care conțin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor/integrator, utilizând ca umplutură talaș, polistiren antișoc sau alt material care atenueaza șocul mecanic (de exemplu, folie cu bule) și să aibă aplicată inscripția/eticheta „Fragil”.
– Informații detaliate si recomandări/instrucțiuni cu privire la ambalarea trimiterilor poștale sunt disponibile pe site-ul CARGUS (https://www.cargus.ro).
– Furnizorul se obligă să recunoască și să respecte inscripțiile/etichetele aplicate de expeditor/integrator și să acorde o atenție specială în manipularea și depozitarea trimiterilor poștale în cauză (de exemplu, fragil).
– Furnizorul nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poștale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale, etc).
– Furnizorul nu acceptă trimiteri poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiteri poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent.
De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poștale bunurile al caror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și pe o porțiune de parcurs (de exemplu, dar fară a se limita la acestea: substanțe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părți ale acestora, munții, etc).
– Expeditorul/integratorul are obligația de a nu introduce în rețeaua poștală trimiteri poștale al căror obiect este interzis prin dispozițiile legale fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs. Expeditorul răspunde de pagubele care pot fi pricinuite Furnizorului ca urmare a introducerii în rețeaua poștală a unei trimiteri poștale depuse închise care conține bunuri (produse, materiale sau valori) interzise de lege.
– Furnizorul nu este răspunzător de conținutul coletului preluat (la schimb).
– Numărul (minim/maxim) de trimiteri poștale care pot fi preluate de Furnizor (printr-o singura comandă): minim 1 (una) trimitere poștală – maxim nelimitat (neexistând nicio restricție ca numar), cu excepția serviciilor de publicitate prin poștă în cazul cărora numărul minim de trimiteri este de 500 (cinci sute).
– Furnizorul va efectua 2 (două) încercări gratuite de livrare a trimiterii poștale, în zile consecutive lucrătoare.
– La livrarea trimiterii poștale, Furnizorul împreună cu destinatarul pot menționa, dacă destinatarul va alege acest lucru la momentul livrării, în cadrul Notei de Transport sau pe procesul verbal de constatare eventuale mențiuni cu privire la neconformități ale trimiterii poștale (deformări ale ambalajului, zgârieturi, distrugeri parțiale/totale ale trimiterii poștale, etc), însă absența unei asemenea consemnări în acest sens nu va aduce atingere în niciun caz dreptului utilizatorului de a introduce reclamație în termenul legal și, respectiv, soluționării favorabile a acesteia de către Furnizor. Furnizorul va înștiința in scris Expeditorul asupra acestor aspecte în maxim 24 (douăzeci și patru) de ore.
– Furnizorul va preda destinatarului/persoanei autorizate să primească trimiterea poștală numai pe bază de semnatură de primire aplicată, fie pe nota de transport (NT), fie pe borderoul de livrare sau prin confirmarea PIN-ului de livrare primit prin sms și/sau email. Documentele cuprinzând semnăturile de primire (în original) și/sau informațiile aferente confirmării livrării prin PIN primit prin sms și/sau email se vor păstra timp de 9 (nouă) luni. Furnizorul nu livrează trimiteri poștale la cutia poștală.
– Furnizorul va preda destinatarului/persoanei autorizate sa primeasca trimiterea postala numai in masura in care acesta va semna pentru primirea trimiterii postale pe documentul pus la dispozitie de care furnizor (NT, borderou de livrare) sau va confirma PIN-ul receptionat prin sms si/sau email, exceptie facând trimiterile postale care fac obiectul serviciului Confirmare de primire, in cazul in care sunt aplicabile prevederile legale in materie.
– Furnizorul va informa Beneficiarul în termen de 24 (douăzeci și patru) de ore, prin orice mijloc de comunicare (telefonic sau în scris, pe fax sau mail), despre eventualele adrese incomplete/greșite care au fost înscrise pe trimiterea poștală, pe ambalajul acesteia.
– Cu excepția serviciului express și a serviciului livrare specială, în cazul imposibilității de predare a trimiterilor poștale (cum ar fi, de exemplu lipsa destinatarului), furnizorul va înștiința destinatarul printr-un aviz (in scris ori sms) care sa anunțe sosirea trimiterii poștale și va păstra trimiterea poștală la punctul de contact, în vederea predării către destinatar, pentru o perioada de 5 (cinci) zile de la data avizării destinatarului, perioada ce nu implică tarife suplimentare.
– În cazul în care datele înscrise pe trimiterea poștală de către expeditor sunt incorect completate sau sunt incomplete, fiind imposibilă sau dificilă identificarea destinatarului/persoanei autorizate să primească trimiterea poștală, Furnizorul își declină responsabilitate pentru orice fel de întârzieri. Sarcina probei revine Furnizorului.
– Furnizorul va păstra confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la Beneficiar.
– Furnizorul se va asigura că lucrătorii Beneficiarului care intră în contact cu lucrătorii Furnizorului au primit instrucțiuni suficiente și adecvate referitoare la riscurile legate de securitate si sănătate în muncă, precum și situații de urgență, pe durata derulării contractului, atunci când există astfel de contracte între părți, în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 si H.G. nr.1425/2006 cu privire la Normele Metodologice de aplicare a legii în cauză.
– În situații de urgență, ambele părți își vor coordona acțiunile în vederea eliminării și lichidării cauzelor, precum și asigurarea evacuării in siguranță a personalului expus.
– Furnizarea serviciilor postale oferite de catre Furnizor este guvernata de legislatia in vigoare.
– Moneda în care se poate face plata tarifului serviciului poștal, respectiv colectarea și achitarea sumelor de bani în cazul serviciului contra ramburs este moneda națională, “leu” (ron).
– Valorile maxime admise de Furnizor pentru valoarea declarată și, respectiv, pentru ramburs, în cazul trimiterilor poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau al serviciului contra ramburs sunt următoarele:
o 5.000,00 ron (pentru serviciul Contra ramburs, având ca destinatari persoane juridice)
o 10.000,00 ron (pentru serviciul Contra ramburs, având ca destinatari persoane fizice).
o 23.000,00 ron (pentru trimiterile poștale cu valoare declarată).
– Furnizorul practică tarife standard, precum și tarife negociate, stabilite prin contractele încheiate cu Beneficiarii săi.
– Tariful serviciului se percepe/se plătește în RON, la greutatea taxabilă a trimiterilor poștale respective, la cea mai mare dintre valoarea calculată dintre greutatea fizică (gravimetrică) și greutatea volumetrică.
– Greutatea taxabila maximă admisă a unei trimiteri poștale este de 31 kg.
– Lungimea maximă a unei laturi a coletului nu trebuie să depășească 175 cm
– Suma dimensiunilor (L+l+h) coletului nu trebuie să depășească 240 cm
– Unitatatea minimă de taxare este de 1 kg (rotunjirea greutății se realizează prin majorare, atunci când greutatea depășește 0.1 grame)
– Greutatea volumetrică se calculează după formula: lungime x lățime x înălțime (măsurate in centimetri) /6000.
– Plata facturilor se face în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii acestora de către Beneficiar.
– Modalitățile de plată a tarifului serviciului poștal sunt urmatoarele: cash sau plata efectuată prin mijloace bancare general acceptate (virament bancar, CEC, BO, card).
– Condițiile de calitate pe care trebuie sa le îndeplinească serviciile poștale pe care Furnizorul le furnizează:
o Timpii de livrare:
– În cazul serviciului Express, în cazul trimiterilor poștale interne, timpii de livrare nu vor depăși 12 ore in aceeași localitate, 24 de ore intre reședințele de județ si intrajudețean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localități de pe teritoriul României.
– CARGUS nu oferă și nu prestează serviciul Express având ca obiect trimiteri poștale internaționale.
– În cazul în care Furnizorul depășește termenii de mai sus din motive imputabile, acesta va restitui Utilizatorului tariful încasat sau va acorda Utilizatorului o alta trimitere poștală gratuită, conform solicitării acestuia din urma.
– Pentru celelate servicii poștale având ca obiect trimiteri poștale interne, în cazul serviciilor poștale interne efectuate pe suprafața României, timpii de livrare nu vor depăși 3 (trei) zile lucrătoare de la colectare.
– În cazul în care Furnizorul depășește timpii de livrare în cazul anumitor servicii specificate in Oferta Comercială, Furnizorul va restitui diferența dintre tariful aplicat si tariful aferent serviciului Standard.
– Furnizorul oferă și prestează servicii poștale având ca obiect trimiteri poștale internaționale, atât in UE/SEE, cât si in afara UE/SEE.
– În cazul trimiterilor poștale internaționale colectate de pe teritoriul României și care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în unul dintre statele din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European (UE/SEE) sau din afara UE/SEE, precum și a celor din sens invers, timpii de livrare nu vor depăși 10 (zece) zile lucrătoare de la colectare.
– Termenul în care expeditorul poate solicita dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată, precum și cel în care poate solicita dovada privind depunerea sau livrarea la destinatar a trimiterii poștale care face obiectul serviciului de trimitere recomandată este de 9 (nouă) luni de la data colectării respectivei trimiteri.
– Dovada solicitată, în cazul serviciului de trimitere cu valoare declarată, precum și în cazul serviciului de trimitere recomandată – va fi comunicată expeditorului în termen de 30 (trei zeci) de zile calendaristice de la solicitare.
– În cazul serviciului Contra ramburs având ca obiect trimiteri poștale interne, termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poștale către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la livrare.
– In cazul serviciului Confirmare de primire având ca obiect trimiteri poștale interne, termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale, confirmată în scris de către destinatar, este de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la livrare. În cazul în care Furnizorul omite să returneze confirmarea de primire, trimiterea poștală este considerată ca fiind pierdută, sens în care Furnizorul va acorda despăgubire conform prevederilor legale aplicabile.
– Furnizorul oferă și prestează servicii poștale Contra ramburs și confirmare de primire având ca obiect doar trimiteri poștale interne.
– Termenul de păstrare în vederea predării către destinatar a trimiterilor poștale (excepându-le pe cele ce fac obiectul serviciilor express sau livrare specială) care nu au putut fi predate acestuia, este de 5 (cinci) zile de la data avizării destinatarului.
– Furnizorul se obligă să returneze trimiterile poștale care nu au putut fi livrate destinatarilor, din una dintre cauzele prevăzute de lege, la adresa indicată de expeditor sau la punctul de acces/contact, in funcție de solicitarea acestuia, pe cheltuiala expeditorului, conform tarifelor indicate în oferta comercială.
– Cu excepția trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului Express și a livrării speciale, returnarea trimiterii poștale se va realiza, după caz, după trecere timpului de păstrare de 5 (cinci) zile sau a încercării de livrare, pentru toate celelalte categorii se servicii poștale efectuate de Furnizor.
– Termenul de returnare este de maxim 2 (două) zile lucrătoare, în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv de 6 (șase) zile lucrătoare, în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau de la data încercării de livrare.
– Termenul de păstrare a trimiterilor poștale care nu au putut fi predate destinatarului și nici returnate expeditorului este de 9 (nouă) luni de zile calculate de la data depunerii trimiterii poștale.
– Soluționarea reclamațiilor primite de la Beneficiari/Utilizatori (Expeditori/Destinatari) în legătură cu serviciile prestate de Furnizor se face conform “Mecanismului de soluționare al reclamațiilor”.
Mecanismul de soluționare al reclamațiilor:
Sistemul adecvat de compesare/rambursare al prejudiciului în cazul reclamațiilor formulate de către Beneficiari (expeditori sau destinatari) cu privire la serviciile poștale interne și internaționale prestate are la bază următoarele etape:
– Reclamația poate fi introdusă atât de expeditor, cât și de către destinatar.
– Reclamația poate fi adresată prin orice modalitate de comunicare – scris (prin email/fax/orice serviciu poștal/prin depunerea reclamației la sediul Furnizorului) sau verbal (la sediul Furnizorului sau telefonic) prin intermediul Departamentului Relații Clienți al CARGUS, în termen de 6 (șase) luni de zile, calculat de la data depunerii trimiterii poștale.
– Reclamația trebuie documentată prin punerea la dispoziție de către Utilizator a tuturor datelor privind evenimentul care face obiectul reclamației și atașarea exclusiv a dovezilor corespunzătoare evenimentului reclamat.
– Astfel, în funcție de evenimentul care face obiectul reclamației, sunt acceptate de către CARGUS copii ale documentelor relevante aferente evenimentul reclamat, ca de exemplu: copie a facturii ori chitanței care atestă plata serviciului, copie a Procesului-Verbal de constatare a avariei doar pentru acele situații în care constatarea/consemnarea distrugerii/deteriorării trimiterii poștale a fost făcută de către destinatar/expeditor, după caz, la momentul primirii de la furnizor, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poștale, ambalajului (original) al trimiterii poștale, etc.
– Furnizorul  CARGUS – prin intermediul Departamentului Relații Clienți – confirmă primirea reclamației prin alocarea pentru fiecare reclamație recepționată/primită a unui număr unic de înregistrare și, respectiv, prin comunicarea acestuia petentului, în funcție de modalitatea de transmitere către CARGUS, astfel:
– personal – prin înmânarea acestuia, la depunere, în cazul reclamațiilor depuse/adresate personal, la sediul Furnizorului,
– telefonic, pe loc, în momentul recepționării (înregistrării) reclamației, atunci când aceasta a fost făcută telefonic,
– în scris, pe email, în maxim 1 (una) zi lucrătoare de la recepționare (înregistrare), dacă reclamația a fost primită prin email,
– în scris, pe suport de hârtie, care va fi trimis prin email/fax, în funcție de solicitarea petentului în maxim 1 (una) zi lucrătoare de la recepționare (înregistrare), dacă reclamația a fost primită în scris, pe suport de hârtie, prin intermediul unui serviciu poștal.
– prin fax, la numarul de fax de la care a fost primită reclamația.
– În conformitate cu prevederile legale, termenul de soluționare al reclamațiilor este de maxim 3 (trei) luni de zile calendaristice, calculate de la data introducerii reclamației.
– Dacă reclamatia utilizatorului (persană fizică sau juridică) se dovedește a fi întemeiată, acestuia îi va fi solicitată factura de despăgubire sau informațiile bancare necesare pentru acordarea despăgubirii, dacă acesta solicită plata despăgubirii prin virament bancar.
– După primirea facturii de despăgubire/ a informațiilor bancare solicitate, Furnizorul va acorda despăgubirea in maxim 30 (trei zeci) de zile de la data finalizării favorabile a analizei reclamației, fără a depăși, însă, termenul de 3 (trei) luni menționat mai sus, prin virarea în contul bancar al acestuia a contravalorii în lei a despăgubirii sau prin plata în numerar a acesteia, la casieria Furnizorului, în funcție de solicitarea petentului.
– În cazul reclamațiilor întemeiate, furnizorul va acorda despăgubirile în termenul și condițiile de mai sus, de drept, fără a fi necesară în acest sens vreo solicitare din partea utilizatorului.
– În toate cazurile, termenul pentru înaintarea plângerii prealabile sau pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de 1 (un) an. Termenul menționat este termen de prescripție și curge de la data depunerii trimiterii poștale.
Limita de răspundere a Furnizorului:
Răspunderea Furnizorului pentru orice furt, pierdere, distrugere totală sau parțială, deteriorare totală sau parțială a trimiterilor poștale interne, precum și pentru nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor, produsă în timpul efectuării serviciului poștal, este după cum urmează:
a) în caz de furt, pierdere sau distrugere totală:
1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu face obiectul unui serviciu contra ramburs;
2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;
3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau a unui serviciu contra ramburs.
b) în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:
1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cotă parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
2. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.
c) în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, Furnizorul răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare pana la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.
– În caz de furt, pierdere sau distrugere totală a trimiterii poștale, în afara despăgubirilor prevăzute mai sus, Furnizorul restituie Beneficiarului și tarifele încasate pentru prestarea serviciului poștal reclamat (al cărui obiect îl face trimiterea poștală în privința căreia a fost făcută reclamația).
– La sumele prevăzute la lit.a) și lit.b) de mai sus se adăugă dobânda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.
– Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.
– În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică a trimiterii poștale decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.
– În cazul neefecturării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard.
– În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, Furnizorul are obligația întocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.
– Furnizorul nu răspunde pentru daunele (pagubele) indirecte și beneficiile nerealizate, care nu se despăgubesc.
Furnizorul de servicii poștale este exonerat de răspundere în următoarele situații:
a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
b) trimiterea a fost primită fară obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale;
c) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare.
Furnizorul răspunde pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile legale interne.
În cazul în care livrarea trimiterilor poștale colectate de CARGUS este realizată de un alt furnizor, răspunderea față de orice Beneficiar este întotdeauna a societății CARGUS.
Prin hotărârea luată de Conducerea CARGUS, Furnizorul poate încheia contracte de prestări-servicii cu subcontractori sau alți furnizori de servicii poștale autorizați.