021 9330 021 9282

TERMENI ȘI CONDIȚII DE TRANSPORT


1. PĂRȚILE ÎNTRE CARE SE ÎNCHEIE CONTRACTUL
Termenele și Condițiile de Transport sunt aplicabile în efectuarea serviciilor de curierat și de transport marfă paletizată.
Serviciile oferite de CARGUS și caracteristicile acestora se regăsesc în Oferta Comercială publicată pe site-ul www.cargus.ro.
CARGUS informează Beneficiarii cu privire la faptul că serviciile oferite se pot realiza, total sau parțial, și prin intermediul subcontractorilor săi, în condițiile stabilite de  CARGUS. Răspunderea pentru serviciile comandate aparține societății CARGUS.
2. ACCEPTAREA CONDIȚIILOR DE TRANSPORT
În momentul preluării de către  CARGUS a expedierii, Beneficiarul va accepta Termenii și Condițiile de Transport, precum și Condițiile Generale de Furnizare a Serviciilor Poștale aprobate de ANCOM și publicate pe site-ul www.cargus.ro, indiferent dacă a semnat sau nu Nota de Transport (NT).
3. BUNURI PERICULOASE, INTERZISE ȘI RESTRICȚIONATE LA TRANSPORT
CARGUS nu acceptă preluarea bunurilor periculoase, restricționate sau interzise la transport, în acord cu specificațiile internaționale IATA, DGR, ICAO, TI, ADR, IMDG sau alte reglementări interne sau internaționale. Informațiile cu privire la bunurile periculoase, interzise sau restricționate la transport se regăsesc publicate pe site-ul societății, www.cargus.ro.
4. INSPECȚIE
La preluare, CARGUS are dreptul să inspecteze în orice moment expedierea Beneficiarului, fără permisiunea acestuia, în situația în care există indicii că bunurile preluate fac parte din categoria bunurilor periculoase, interzise sau restricționate la transport sau când acestea periclitează iminent buna desfășurare a serviciului de transport.
5. RUTE
Rutele precum si modalitățile de transport ale expedierilor Beneficiarului sunt la aprecierea CARGUS.
6. TARIFE. MODALITĂȚI DE PLATĂ
Tarifele standard aferente servicilor oferite de CARGUS se regăsesc în Oferta Comercială. Atât tarifele standard, cât și tarifele negociate și stabilite contractual se aplică după cum urmează:
În cazul serviciilor de curierat:
– Tariful se aplică pentru cea mai mare dintre greutatea gravimetrică (fizică) reală a expedierii și greutatea volumetrică, care se calculează conform formulei: lungime x lățime x înălțime (măsurate în centimetri) /6000.
– Greutatea taxabilă a unei expedieri nu va depăși 31 kg. O expediere conține 1 (una) singură piesă.
– Lungimea maximă a unei laturi a unei expedieri nu va depăși 175 cm.
– Suma dimensiunilor (L+l+h) unei expedieri nu va depăși 240 cm.
În cazul serviciilor de transport:
– Tariful se aplică pentru cea mai mare dintre greutatea gravimetrică (fizică) reală a expedierii și greutatea volumetrică, care se calculează conform formulei: lungime x lățime x înălțime (măsurate în centimetri) /6000.
– Suma dimensiunilor (L+l+h) unui colet cu o greutate taxabilă între 32 kg și 50 kg nu va depăși 240 cm.
– O expediere conține 1 (una) singură piesă.
– Greutatea fizică (gravimetrică) a unui palet nu va depăși 600 kg.
– Dimensiunile maxime ale unui palet sunt următoarele: 120 x 80 x 180 (cm).
În cazul în care greutatea taxabilă, dimensiunile (lungime, lățime, înălțime) unei expedieri depășesc limitele definite mai sus, Prestatorul va aplica costurile adiționale prezentate în Oferta Comercială.
Beneficiarul are obligația să răspundă pentru toate consecințele rezultând din declarațiile/instrucțiunile inexacte sau eronate furnizate Prestatorului și ocazionate de efectuarea serviciului.
În cazul în care informațiile declarate de către Beneficiar cu referire la caracteristicile expedierilor (greutate gravimetrică/fizică, dimensiuni) sunt eronate, CARGUS își rezervă dreptul și poate efectua cântărirea/măsurarea acestora cu instrumente de măsura omologate corespunzător (în particular, cântare) pentru determinarea caracteristicilor reale ale expedierilor, în vederea tarifării corecte.
În cazul Beneficiarului care a încheiat cu CARGUS un contract de prestări servicii, acesta este de acord sa achite contravaloarea serviciului comandat în termenul de plată stabilit contractual, termen de plata care curge de la data emiterii facturii aferente serviciilor prestate. Factura se va emite în lei, cu frecvență săptămânală/ bilunară/lunară, stabilită contractual, iar plata se va efectua în contul bancar al CARGUS.
În cazul Beneficiarului care nu a încheiat cu CARGUS un contract de prestări servicii, acesta este de acord să achite contravaloarea serviciului comandat, în numerar, în momentul preluării expedierii de către Prestator.
Facturile emise de CARGUS pot fi contestate în scris de către Beneficiar în termen de maxim 5 (cinci) zile calculate de la data emiterii. Necontestarea facturii în termenul prevăzut mai sus reprezintă acceptarea tacită și necondiționată la plata a sumelor facturate iar Beneficiarul nu mai are dreptul de a contesta factura.
În cazul în care Beneficiarul nu achită factura în termenul menționat, acesta va datora penalități de 0.15% pe fiecare zi de întârziere, calculate la suma datorată, până la data achitării integrale a acesteia. Penalitățile calculate pot depăși debitul initial.
În caz de neplată de către Beneficiar a serviciilor prestate, CARGUS își rezervă dreptul de a nu mai efectua servicii decât cu plată în numerar sau în avans a serviciilor comandate, la tarifele standard din Oferta Comercială.
În baza dispozițiilor Art.2495 din Codul Civil Român și prin semnarea prezentului contract, Beneficiarul își exprimă în mod expres acordul cu privire la dreptul de retenție al Prestatorului asupra expedierilor preluate și care urmează a fi transportate la destinație, până la achitarea integrală a oricărei datorii a Beneficiarului, trecută de scadență, față de CARGUS.
7. ADRESE GREȘITE/IMPOSIBILITATE DE LIVRARE
În cazul în care adresa de destinație specificată de către Beneficiar pe Nota de Transport este greșită, CARGUS va face tot posibilul sa găsească adresa corectă. Dacă această destinație se află la o altă adresă, Beneficiarul va fi înștiințat despre aceasta, iar  CARGUS va efectua redirecționarea expedierii după primirea acordului Beneficiarului.
În cazul în care expedierea nu poate fi livrată după a doua încercare de livrare (de ex. destinatar lipsă de la domiciliu), CARGUS va aviza destinatarul în sensul în care va lăsa o notă scrisă la adresa acestuia prin care îi este adusă la cunoștință încercarea de livrare sau va trimite un sms pe numărul de telefon al destinatarului. Aceasta va contine numarul Notei de Transport, data avizării destinatarului, perioada de păstrare a expedierii la dispoziția destinatarului, precum și denumirea, numărul de telefon și adresa societății CARGUS de la care poate fi ridică expedierea.
Beneficiarul este de acord să plătească orice taxe sau costuri suplimentare generate de returnarea expedierii, redirecționarea ei, de distrugerea sau încercarea de efectuare a unei noi livrări conform noii solicitări, la tarifele CARGUS standard aplicabile în momentul efectuării transportului.
8. RESPONSABILITATEA BENEFICIARULUI
Prin încheierea Notei de Transport și prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții de Transport, Beneficiarul (în calitatea sa de expeditor) garantează următoarele:
a) Nota de transport va fi completată corect și complet și va conține toate informațiile aferente serviciului comandat;
b) În cazul serviciului de transport, odată cu predarea expedierii, Beneficiarul va remite către CARGUS documentele aferente mărfii (avizul de expediție și/sau factura acesteia). În situația în care – în efectuarea serviciului de transport – organele abilitate efectuează inspecții ale mărfurilor și se constată că lipsesc documente care trebuiau să însoțească marfa transportată sau că aceste documente nu sunt corect întocmite, Beneficiarul va suporta în totalitate orice consecință materială/pecuniară rezultată din aceasta situație;
c) Conținutul expedierii a fost descris corect și complet pe Nota de Transport;
d) Conținutul expedierii a fost etichetat și ambalat corespunzător de către expeditor pentru a-l proteja împotriva riscurilor obișnuite de transport, precum și riscurilor ce pot apărea în procesele de sortare, manipulare. În cazul expedierilor incorect ambalate de către expeditor, CARGUS nu răspunde de nici o eventuală deteriorare a expedierii în timpul transportului;
e) Descrierea conținutului expedierii este conformă cu realitatea, iar Nota de Transport și adresa destinatarului sunt completate corect, complet și lizibil;
f) Greutatea gravimetrică (fizică) a expedierii și dimensiunile au fost declarate și menționate corect;
g) Expedierea nu conține bunuri periculoase, interzise sau restricționate la transport;
h) Beneficiarul are obligația de a răspunde pentru deteriorarea totală sau parțială a celorlalte expedieri din încărcătura totală, în cazul în care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligația de ambalare și securizare a expedierilor sale;
i) În cazul serviciului de transport, Beneficiarul are obligația de a asigura mijloacele tehnice necesare, precum și personal calificat pentru încărcarea mărfurilor în mijloacele de transport ale CARGUS; de asemenea, acesta are obligația de a respecta termenul maxim alocat încărcării mărfii;
j) Dacă se constata lipsuri din expedierile livrate, deși aceastea au fost preluate și predate sigilate, iar ambalajul acestora era intact, CARGUS este absolvit de orice răspundere juridică.
9. LIMITA DE RASPUNDERE CARGUS
Răspunderea CARGUS este reglementată de dispozițiile legale incidente la data producerii evenimentului și este limitată după cum urmează:
În cazul serviciilor de curierat:
a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu face obiectul unui serviciu contra ramburs;
2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;
3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;
b) în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:
1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzatoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
2. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
c) în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, CARGUS răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

În cazul serviciilor de transport:
a) în caz de pierdere totală sau parțială, cuantumul despăgubirilor acordate de CARGUS nu poate depăși echivalentul în lei a 2.50 USD per kilogram greutate brută lipsă (la cursul BNR din data producerii evenimentului);
b) În caz de daună sau distrugere parțială, CARGUS va despăgubi Beneficiarul cu c/v deprecierii mărfii, fără ca despăgubirea să depășească echivalentul in lei a 2.50 USD per kilogram greutate brută lipsă (la cursul BNR din data producerii evenimentului);
c) În caz de intârziere în livrare, cuantumul despăgubirilor acordate de  CARGUS nu pot depăși taxa serviciului de transport;
d) În cazul unui expedieri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, CARGUS răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care a livrat expedierea destinatarului fără a încasa de la acesta c/v rambursului aferent acesteia; CARGUS va avea drept de regres împotriva destinatarului.
În caz de pierdere sau distrugere totală a unei expedieri, în afara despăgubirilor prevăzute mai sus, CARGUS restituie Beneficiarului și tarifele aferente serviciului pentru care Beneficiarul a optat și pe care CARGUS le-a încasat la preluarea expedierii/mărfii, precum și dobânda legală penalizatoare, conform legii.
CARGUS nu acordă despăgubiri în cazul ambalărilor necorespunzătoare. Ambalarea expedierilor trebuie să respecte “Modalitățile de ambalare” și “Bunuri interzise și restricționate la transport” menționate pe site-ul www.cargus.ro.
Cazul fortuit și forța majoră reprezintă situații de fapt care înlătură integral răspunderea CARGUS pentru prejudiciile cauzate expedierilor de colete sau marfă paletizată, inclusiv în ceea ce privește întârzierile în livrare.
10. EXCEPȚII
CARGUS nu poate fi ținut răspunzător pentru expedieri întârziate:
a) în cazul în care există un număr/volum mare de comenzi în raport de perioade aglomerate (Black Friday, Crăciun, Paște, etc);
b) în cazul aplicării de către organele competente a masurilor de prevenire și limitare a efectelor epidemiei/pandemiei SARS-CoV-2 sau a altor riscuri epidemiologice sau biologice, inclusiv, dar fără a se limita la declararea carantinei zonale într-o localitate sau aplicarea altor măsuri care ar putea limita accesul în anumite zone acoperite de serviciile CARGUS;
În cazul tuturor serviciilor oferite, CARGUS nu poate fi ținut răspunzător pentru pierderea, furtul, distrugerea totală și parțială, a unei expedieri, in următoarele situații:
a) în cazuri fortuite și în cazuri de forță majoră;
b) în cazul pierderilor și/sau daunelor indirecte (pierderi de profit, de venit, de dobânzi, piețe de desfacere, licitații, de reputație, de oportunitate, etc) ;
c) în situația în care expedierea a fost recepționată de către destinatar fără obiecțiuni.
d) Prestatorul nu răspunde de eventualele lipsuri din expedierea livrată, în cazul în care expedierea a fost predată în atenția destinatarului în aceleași condiții cu cele de la preluarea expedierii de la expeditor.
11. EXTINDEREA LIMITEI DE RASPUNDERE
Riscul pierderii sau deteriorării unei expedieri (inclusiv marfa paletizată) poate fi acoperit prin extinderea limitei de raspundere a Prestatorului. CARGUS pune la dispoziția Beneficiarilor săi acest serviciu suplimentar pentru care se percepe o taxă procentuală calculată la valoarea declarată a expedierii/mărfii paletizate.
Serviciul este activat doar dacă se completează casuța corespunzătoare de pe Nota de Transport și după ce se efectuează plata aferentă a taxei, fără ca limita despăgubirii acordate sa depășească suma de 23.000 Lei. Extinderea limitei de răspundere nu acoperă pierderile și daunele indirecte sau speciale (menționate la Cap.10 – „Excepții”).

12. MODUL DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR
În cazul în care Beneficiarul dorește să facă o reclamație ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării parțiale sau totale a unei expedieri (inclusiv marfă paletizată) preluate de CARGUS, precum și întârzierii produse în efectuarea serviciului de transport, Beneficiarul trebuie să respecte procedura menționată mai jos.
Orice reclamație trebuie făcută în scris și trebuie trimisă la sediul central CARGUS, în atenția Departamentului Relații Clienți.
În cazul în care pierderea sau deteriorarea parțială a unei expedieri livrate destinatarului este constatată la momentul livrării, destinatarul și curierul CARGUS vor întocmi un Proces-Verbal de constatare. În caz contrar, se prezumă că serviciul comandat s-a efectuat corect, iar expedierea a fost livrată la destinație în bune condiții.
În cazul serviciului de curierat:
a) Orice reclamație trebuie transmisă în termen de maxim 6 (șase) luni calculate de la momentul în care expedierea a fost preluată de la expeditor.
b) Termenul de soluționare/închidere al unei reclamații este de 90 (nouă zeci) de zile calculate din momentul înregistrării acesteia.
În cazul serviciului de transport de marfă:
a) În caz de deteriorare totală sau parțială, orice reclamație trebuie trimisă în termen de maxim 30 (treizeci) de zile calculate de la momentul în care expedierea (inclusiv marfa paletizată) a fost livrată destinatarului.
b) În caz de pierdere sau furt, orice reclamație trebuie trimisă în termen de maxim 30 (treizeci) de zile calculate de la momentul în care expedierea (inclusiv marfa paletizată) trebuia livrată destinatarului.
c) În caz de intârziere în livrare, orice reclamație trebuie trimisă în termen de de maxim 21 (douăzeci și una) de zile de la data livrării mărfii in atenția destinatarului.
La data înregistrării unei reclamații, Beneficiarul este obligat sa pună la dispoziția  CARGUS toate datele relevante privind evenimentul produs și reclamat, precum și documentația (în copie) aferentă expedierii (inclusiv mărfii paletizate): comanda serviciului de transport, Nota de Transport, avizul de însoțire a mărfii, factura mărfii, alte acte doveditoare privitoare la evenimentul și expedierea care fac obiectul reclamației, ambalajul original al expedierii (după caz).
În caz contrar, se prezumă că serviciul de transport s-a efectuat corect, iar expedierea (inclusiv marfa paletizată) a fost livrata la destinație in bune condiții.
Dacă reclamația Beneficiarului se dovedește a fi întemeiată, acesta va fi despăgubit de  CARGUS în maxim 30 (trei zeci) de zile de la soluționarea și închiderea reclamației, respectiv de la momentul recepționării facturilor de despăgubire emise de Beneficiar.
Despăgubirea se acordă Beneficiarului în conformitate cu dispozițiile Cap.9 “Limita de răspundere  Cargus” și se virează în contul acestuia în termen de 30 (trei zeci) de zile de la recepționarea facturilor de către Departamentul Relații Clienți.
Dacă o expediere (inclusiv marfa paletizată) declarată pierdută a fost gasită dupa 1 (un) an de la plata despăgubirii acordate Beneficiarului, marfa intră în proprietatea CARGUS.
Termenul pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de 1 (un) an și curge după cum urmează:
În cazul serviciului de curierat, termenul de prescripție curge de la data preluării expedierii (data depunerii trimiterii poștale).
În cazul serviciului de transport, termenul de prescriptie curge:
i) în caz de pierdere sau distrugere parțială, în caz de intârziere, din ziua în care expedierea/marfa paletizată a fost livrată destinatarului;
ii) în caz de pierdere totală, incepând de la a 30-a zi calculată după expirarea termenului de livrare aferent serviciului de transport comandat;
iii) în toate celelalte cazuri, începând de la expirarea unui termen de 3 (trei) luni de la data preluării expedierii/mărfii (paletizate).
CARGUS nu va lua în considerare reclamațiile care nu respectă această procedură sau când plata serviciului comandat nu a fost efectuată. De asemenea, Beneficiarul nu poate să deducă din tarifele aferente datorate pentru serviciile prestate de CARGUS o sumă care ar compensa pierderea reclamată.
13. DATE PERSONALE. JURISDICȚIE
Termenii si Condițiile se supun OUG nr.13/2013 privind furnizarea serviciilor poștale și Convenției de la Geneva (CMR), completate de prevederile legislației interne și dispozițiile Codul Civil Român, precum și de legislația UE.
În cazul imposibilității soluționării unor divergențe sau neînțelegri prin acord comun între Beneficiar și CARGUS, soluționarea acestora va fi făcută pe cale judecătorească de către instanța competentă de la sediul CARGUS.
În scopul desfășurării activității sale și a îndeplinirii contractului de transport, CARGUS procesează date cu caracter personal. Acestea sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul nr.679/2016 (GDPR).
Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Beneficiarul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către CARGUS și beneficiază de o serie de drepturi cu privire la datele sale personale conform aceluiași Regulament. Detalii despre drepturile Beneficiarului conform GDPR sunt prevăzute în Politica CARGUS privind prelucrarea datelor personale, disponibilă pe site-ul www.cargus.ro.